Paper Information


Title ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠴ᠂ ᠴᠤᠢ᠌ᠳᠡᠨᠳᠡᠷ
Keyword ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ; ᠬᠦᠮᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ; ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂《ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡ》᠂《ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ》᠂《ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ》᠂《ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ》ᠮᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn