Paper Information


Title ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠣᠣ ᠠ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
Keyword ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ; ᠠᠷᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ᠂ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ; ᠰᠢᠷ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠯ; ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn