Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠭᠴᠤ
Keyword ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ; ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ; ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ
Abstract ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢᠪᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠡᠪᠴᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠠᠨᠢᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn