Paper Information


Title 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠷᠲᠦ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》 ᠪᠠ 《ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ》 ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠷᠭ᠋ᠠᠮᠵᠠ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠧᠡᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠷᠲᠦ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》 ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ 《ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠨ᠋ᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠷᠲᠦ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠧᠡᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn