Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠬᠡ‍ · ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨ᠋ᠡᠭᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠭᠡᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠋ᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠢᠳᠢᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨ᠋ᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠁》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠡᠰᠡ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1997年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn