Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ; ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ᠋; ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠨ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ ᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ ᠠ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠭᠤᠣ ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠵᠤ᠂ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠭᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠠᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn