Paper Information


Title ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠄《ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》᠋ ᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ
Creator ᠪᠠ‍ ᠂ ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ;ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠄《ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠠᠨᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ》ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨᠯ ᠳᠤ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠋ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn