Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ 《ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ ᠠ ᠵᠠᠨ ᠠ》 ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠸᠸᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ;《ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ ᠠ ᠵᠠᠨ᠎ᠠ》; ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ ᠠ ᠵᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn