Paper Information


Title ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳᠡᠬᠢ ᠫᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠸᠢ ᠶᠢᠩ ; ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠰᠦᠩ
Keyword ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ; ᠫᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ 
Abstract ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠫᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠼᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠬᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn