Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ — ᠨᠠ‍ · ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
Creator ᠴ‍ · ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ; ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Abstract ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn