Paper Information


Title ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠤ ᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ
Keyword ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
Abstract ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn