Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ; ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ᠂ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠢᠲᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩᠲᠦ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨ᠋ᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn