Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠭᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ
Creator ᠰᠤᠤᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠬᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ; ᠵᠦᠪᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ; ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ
Abstract ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢᠨ  ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨᠪ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠲᠷᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯ ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn