Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ -ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ
Keyword ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ
Abstract ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠳᠠᠬ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠬ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠬ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠬ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠬᠥ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn