Paper Information


Title ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠲᠤᠯᠤᠢ ; ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ; ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠌᠋ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn