Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ;ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ;ᠢᠷᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn