Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠦᠮᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠰᠡᠢ᠌ᠯᠤᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠰᠡᠢ᠌ᠯᠤᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ 10ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn