Paper Information


Title ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠰᠢ ᠤᠳᠤᠮ; ᠱᠠᠰᠢᠨᠳᠠᠳ; ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠦᠬᠡ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ 《ᠲᠤᠢ᠌ᠳ ᠡᠷᠭᠡᠭᠦᠳ ᠰᠢᠶᠠᠨᠱᠸᠩ ᠤᠤᠨ ᠳᠠᠱᠮᠠᠳ》ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn