Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ
Keyword ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ 《ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ》 ᠢᠢᠡᠷ ᠯᠡ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ᠂ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠰᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠃ᠶᠦᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ  ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠡᠢᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn