Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ(KP)
Creator ᠭᠤᠤ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠬᠡᠯᠨᠡ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ; ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ
Abstract ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠡᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠯᠵᠦ ᠲᠠᠢᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn