Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ; ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ; ᠣᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠵᠣᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ ᠠ᠃ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ《ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ》 ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠠᠨ᠌ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn