Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠄ 《ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》᠋ ᠳᠤ ᠤᠢᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ
Creator ᠨᠢᠮ ᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠰ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ  ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠳ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠰ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》᠋ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠬᠦᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn