Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ〕ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠰᠢ ᠴᠣᠢᠢᠮ ᠠ
Keyword ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ; ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ; ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ
Abstract ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn