Paper Information


Title ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠶᠠᠨ
Keyword ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ; ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠳᠡᠮᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠳᠬᠡᠵᠦ ᠰᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn