Paper Information


Title ᠲᠤᠷᠢᠶᠢ ᠺᠢᠮᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ《ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Creator ᠲᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠲᠤᠷᠢᠶᠢ ᠺᠢᠮᠢᠬᠦ;《ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ》; ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Abstract ᠲᠤᠷᠢᠶᠢ ᠺᠢᠮᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ《ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠢᠢᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠣᠣᠷ ᠠ ᠡᠰᠡᠨᠢᠨ ᠪᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn