Paper Information


Title ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ (ᠲᠠᠪᠤ)
Creator ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ᠌᠋ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠽᠠᠮᠪᠤᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ 17᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠳ ᠲᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠲᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠃
Abstract
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn