Paper Information


Title 《ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ》ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword 《ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ》; ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ; ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ》(ᠪᠠᠰᠠ《ᠭᠡᠷᠮ ᠡ ᠪᠠ ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ》ᠭᠡᠨ᠌ ᠡ) ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢ 2 ᠮᠦᠷ᠂ 16 ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn