Paper Information


Title ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠵᠠᠶᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ- ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠯ‍᠂ ᠪᠠᠳᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠡᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ 
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠡ ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠠᠰᠷ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠡᠴᠨ ᠰᠦᠨᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠲᠤᠡᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠡᠢᠷ ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠡᠪᠯᠡᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn