Paper Information


Title ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ
Creator ᠡ‍᠂ ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠽᠠᠷ
Keyword
Abstract ᠣᠳᠤᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠤᠷᠴᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠸᠨᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn