Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮ‍ • ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ; ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠲᠤᠰ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn