Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ《ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ》ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Creator ᠰᠠᠮᠪᠠᠯᠨᠤᠷᠪᠤ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ;《ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ》ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ; ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ; ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠵᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠣᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ《ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ》ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ《ᠭᠠᠯᠠᠪ》 ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠲᠠᠯ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠳᠣᠷᠭᠤᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ; ᠬᠣᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠋ ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠰᠬ᠋ᠠᠬᠤ; ᠬᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠠᠷᠵᠢᠮᠯᠠᠨ ᠴᠣᠭᠤᠷᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ; ᠯᠣᠤ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠦ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ;《ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ》 ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn