Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠡᠤᠰᠤ; ᠪᠡᠯᠡᠭ; ᠪᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠪᠡᠯᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ 《ᠪᠡᠯᠡᠭ》 ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ 《ᠪᠡᠯᠡᠭ》 ᠨᠢ 《ᠪᠡᠯᠭᠡ 》ᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠢᠠ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠪᠡᠯᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠦ》ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn