Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠣᠣ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ; ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ; ᠪᠡᠶ  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠋᠌᠌ ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠨᠴᠠ ᠶᠣᠬᠣ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn