Paper Information


Title ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ — ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ; ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ; ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ; ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠲᠡᠬᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠨᠢᠰ ᠺᠤᠮᠫᠯᠸᠺᠰ᠂ ᠤᠤᠷ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠂ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ᠂ ᠰᠸᠺᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠰᠸᠺᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠭᠦᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn