Paper Information


Title ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠴᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ —《ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword 《ᠬᠠᠷᠶᠢ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ》ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠸ·ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ《ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ》ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn