Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ
Keyword ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ; ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ; ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠦᠵᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn