Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠤᠨ ᠪ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠲᠡᠮᠤᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠯᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠡᠬᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn