Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ——《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》;《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》;ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂2005ᠣᠨ ᠤ 1ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 2016ᠣᠨ ᠤ 6ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠨᠡ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ 49 ᠪᠤᠢ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ 19 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ 38.8% ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn