Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ; ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ; ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ; ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠡᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠲᠤᠭ᠂ ᠭᠡᠷᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠣᠪᠣᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ;ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ; ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠡᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠦᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn