Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ(ᠨᠢᠭᠡ)-ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠋ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠋ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢ᠋ᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠨᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠋ᠠᠬᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn