Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠮᠠ ᠹᠦ᠋ ᠱᠠᠨ
Keyword ᠵᠦᠢᠢᠷ ᠦᠭᠡ ; ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠵᠦᠢᠢᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠣᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ  ᠤᠳ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn