Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ- ᠬᠠᠨ ᠷᠤ ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠵᠤᠮ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠨᠠᠭᠤᠢᠰᠢ᠋ᠨᠬᠦᠤ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ;ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ-ᠵᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠯᠳᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠠᠪᠴᠦ 《 ᠵᠤᠮ᠎ᠠ》 ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠡᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn