Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ〕ᠠ‍•ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ; ᠣᠨᠣᠯ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠪᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠭ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ - ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠢ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠣᠨᠣᠯ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn