Paper Information


Title ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ-ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ;ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ
Abstract ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ- ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ 1973 ᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠨᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn