Paper Information


Title 《ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠦ‍᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠥᠯ; 《ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ》; ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ 《ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠮ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn