Paper Information


Title ᠦᠮᠦᠵᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ
Abstract ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷ ᠨᠠᠷᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn