Paper Information


Title ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ — ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠤᠨᠤᠯ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠳᠠ
Keyword ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ;ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ — ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠦᠯᠬᠦ — ᠮᠤᠰᠬᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn