Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠯᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ
Creator ᠵᠢᠨ ᠾᠸᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ;ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠᠢᠶᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡᠣ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠴᠵᠦ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn