Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠤᠭ᠍ᠶᠤ
Keyword ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
Abstract ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠦ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn