Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠠᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠭᠡ
Creator ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
Keyword ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠡᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn